Jste zde » úvod stanovy

stanovy

Preambule

Toto občanské sdružení chce být dobrovolným seskupením zájemců o teraristiku a herpetologii. Sdružení je založeno podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Je právnickou osobou a vzniká dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky. Řídí se těmito stanovami.

I. Název, sídlo, cíle

Článek 1: NÁZEV SDRUŽENÍ
Reptárium

Článek 2: SÍDLO
Sídlem sdružení je Ostrava – Stará Bělá, Folvárek 1027/19, 724 00

Článek 3: CÍLE ČINOSTI
Cílem sdružení je zejména podpora rozvoje chovatelství terarijních zvířat a ochrana volně žijících plazů a obojživelníků.
Těchto cílů chce sdružení dosahovat především sdílením informací o chovu a ochraně živočichů, vzděláváním členů sdružení a propagací teraristiky a herpetologie jejich prezentací laické veřejnosti.

II. Členové

Článek 4: PODMÍNKY ČLENSTVÍ
Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba, která projevuje skutečný zájem o jeho cíle.
Členství zaniká vystoupením, vyloučením nebo konstatováním výboru o zániku členství.

Článek 5: POSTUP PŘI PŘIJÍMÁNÍ
Chce-li se někdo stát členem, musí vyjádřit písemný souhlas se stanovami a doručit tento souhlas výboru sdružení, který rozhodne o přijetí.

Článek 6: PRÁVA A POVINNOSTI
Členové mají právo zejména:
 • podílet se na veškeré činnosti sdružení
 • volit a být volen do orgánů v rámci sdružení
Povinností členů je zejména:
 • respektovat stanovy sdružení a usnesení výboru a valného shromáždění
 • dodržovat legislativní předpisy spojené s ochranou přírody, zájmovým chovem zvířat a etickými normami chovatelství
Článek 7: ZÁNIK ČLENSTVÍ
Každý člen může kdykoliv vystoupit ze sdružení, a to pouhým písemným prohlášením adresovaným výboru.
Člen jednající v rozporu s platnými stanovami či usnesením výboru nebo valného shromáždění, může být výborem vyloučen. Do 30 dnů po oznámení vyloučení se lze odvolat k valnému shromáždění, to rozhodne většinou platných hlasů přítomných členů.

III. Orgány sdružení

A) VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ

Článek 8: PRAVOMOCE
Valné shromáždění je nejvyšším orgánem občanského sdružení. Má následující pravomoce:
 • volí členy výboru
 • provádí revizi a změnu stanov
 • schvaluje výroční zprávy a zprávy o stavu financí
 • rozhoduje o vyloučení člena, pokud se odvolá
 • rozpouští sdružení
Článek 9: Svolání
Valné shromáždění svolává výbor minimálně 1x ročně. Mimořádně je lze svolat, považuje-li výbor svolání za nutné nebo požádá-li o to výbor nadpoloviční většina členů sdružení.

Článek 10: HLASOVACÍ PRÁVO
Každý člen má právo jednoho hlasu.

Článek 11: USNESENÍ
Usnáší se většinou hlasů přítomných členů. Při hlasování o rozpuštění sdružení je nutná minimálně dvoutřetinová většina hlasů všech členů sdružení.

B) VÝBOR

Článek 12: SLOŽENÍ VÝBORU
Výbor je voleným orgánem. Jeho tři členové jsou voleni vždy na tři roky, mohou být voleni znova. V čele stojí předseda. Složení se může změnit podle potřeb sdružení.

Článek 13: POVINNOSTI A PRAVOMOCI
Výbor přijímá podněty a opatření, které pokládá za prospěšné k dosažení vytyčených cílů. Každý člen výboru je oprávněn jednat sám.
Je povinen zejména:
 • svolávat valnou hromadu a realizovat její usnesení
 • předkládat valnému shromáždění zprávu o činnosti a stavu financí
 • vést evidenci členů a agendu s tím spojenou
 • zodpovídat za evidenci prostředků sdružení
K pravomocím výboru patří:
 • vypracovávat plán činnosti sdružení
 • vyřizovat běžné záležitosti sdružení
 • jednat jménem sdružení ve všech věcech
 • rozhodovat o otázkách přijímání a vylučování členů a zániku členství

IV. Hospodaření

Článek 14: Zdroje
Finančními zdroji jsou především subvence, dary a sponzorské příspěvky.
Činnost sdružení nebude orientována na vytváření zisku, získané prostředky budou použity výhradně na chod sdružení a projekty činnosti.

Článek 15: Předpisy
Při svém hospodaření je sdružení povinno řídit se obecně závaznými předpisy a těmito stanovami.

V. Rozpuštění a likvidace

Článek 16: ROZPUŠTĚNÍ
O rozpuštění sdružení může rozhodnout pouze mimořádné valné shromáždění, svolané právě za tímto účelem. Pro rozpuštění musí hlasovat minimálně dvoutřetinová většina všech členů.
Činnost sdružení může ukončit také Ministerstvo vnitra ČR, a to svým pravomocným rozhodnutím podle zákona č. 83/1990 Sb.

Článek 17: LIKVIDACE
V případě rozpuštění bude likvidace provedena výborem, pokud valné shromáždění nejmenuje jiné likvidátory.

 

Komentáře

   

  Pro vkládání komentářů a diskusních vláken musíte být registrovaní a přihlášení.