You are here » home profiles Lukáš Čížek my collection

Lukáš Čížek - my collection

Currently keep

Boa constrictor,Boa constrictor imperator Costarica,Elaphe taeniura frisei,Thamnophis sauritus,Elaphe schrencki,Python curtus breitensteini

Gramostola rosea,Brachypelma smithi,Brachypelma boehmei

Eublepharis macularius

Keep in past - have experience with

Elaphe gutata,Gecko gecko