You are here » home charter

charter

Preamble

Toto občanské sdružení chce být dobrovolným seskupením zájemců o teraristiku a herpetologii. Sdružení je založeno podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Association is corporation and origin by MVCR registration. Association is managed by this charter.

I. Name, seat, goals

Paragraph 1: ASSOCIATION NAME
Reptarium

Paragraph 2: SEAT
Seat of Reptarium association is Ostrava – Stara Bela, Folvarek 1027/19, 724 00

Paragraph 3: ASSOCIATION GOALS
Goal of Reptarium association is mainly support of development teraristik, keeping and breading reptiles, amphibians and mamals and their conservation in enviroment.
We want to reach this goal mainly by sharing information about keeping and conservation of animals, educate association members and promotion teraristik and herpetoculture temporal public.

II. Members

Paragraph 4: PODMÍNKY ČLENSTVÍ
Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba, která projevuje skutečný zájem o jeho cíle.
Členství zaniká vystoupením, vyloučením nebo konstatováním výboru o zániku členství.

Paragraph 5: POSTUP PŘI PŘIJÍMÁNÍ
Chce-li se někdo stát členem, musí vyjádřit písemný souhlas se stanovami a doručit tento souhlas výboru sdružení, který rozhodne o přijetí.

Paragraph 6: PRÁVA A POVINNOSTI
Členové mají právo zejména:
 • podílet se na veškeré činnosti sdružení
 • volit a být volen do orgánů v rámci sdružení
Povinností členů je zejména:
 • respektovat stanovy sdružení a usnesení výboru a valného shromáždění
 • dodržovat legislativní předpisy spojené s ochranou přírody, zájmovým chovem zvířat a etickými normami chovatelství
Paragraph 7: ZÁNIK ČLENSTVÍ
Každý člen může kdykoliv vystoupit ze sdružení, a to pouhým písemným prohlášením adresovaným výboru.
Člen jednající v rozporu s platnými stanovami či usnesením výboru nebo valného shromáždění, může být výborem vyloučen. Do 30 dnů po oznámení vyloučení se lze odvolat k valnému shromáždění, to rozhodne většinou platných hlasů přítomných členů.

III. Association bodies

A) VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ

Paragraph 8: PRAVOMOCE
Valné shromáždění je nejvyšším orgánem občanského sdružení. Má následující pravomoce:
 • volí členy výboru
 • provádí revizi a změnu stanov
 • schvaluje výroční zprávy a zprávy o stavu financí
 • rozhoduje o vyloučení člena, pokud se odvolá
 • rozpouští sdružení
Paragraph 9: Svolání
Valné shromáždění svolává výbor minimálně 1x ročně. Mimořádně je lze svolat, považuje-li výbor svolání za nutné nebo požádá-li o to výbor nadpoloviční většina členů sdružení.

Paragraph 10: HLASOVACÍ PRÁVO
Každý člen má právo jednoho hlasu.

Paragraph 11: USNESENÍ
Usnáší se většinou hlasů přítomných členů. Při hlasování o rozpuštění sdružení je nutná minimálně dvoutřetinová většina hlasů všech členů sdružení.

B) VÝBOR

Paragraph 12: SLOŽENÍ VÝBORU
Výbor je voleným orgánem. Jeho tři členové jsou voleni vždy na tři roky, mohou být voleni znova. V čele stojí předseda. Složení se může změnit podle potřeb sdružení.

Paragraph 13: POVINNOSTI A PRAVOMOCI
Výbor přijímá podněty a opatření, které pokládá za prospěšné k dosažení vytyčených cílů. Každý člen výboru je oprávněn jednat sám.
Je povinen zejména:
 • svolávat valnou hromadu a realizovat její usnesení
 • předkládat valnému shromáždění zprávu o činnosti a stavu financí
 • vést evidenci členů a agendu s tím spojenou
 • zodpovídat za evidenci prostředků sdružení
K pravomocím výboru patří:
 • vypracovávat plán činnosti sdružení
 • vyřizovat běžné záležitosti sdružení
 • jednat jménem sdružení ve všech věcech
 • rozhodovat o otázkách přijímání a vylučování členů a zániku členství

IV. Economy

Paragraph 14: Zdroje
Finančními zdroji jsou především subvence, dary a sponzorské příspěvky.
Činnost sdružení nebude orientována na vytváření zisku, získané prostředky budou použity výhradně na chod sdružení a projekty činnosti.

Paragraph 15: Předpisy
Při svém hospodaření je sdružení povinno řídit se obecně závaznými předpisy a těmito stanovami.

V. Dissolution and liquidation

Paragraph 16: ROZPUŠTĚNÍ
O rozpuštění sdružení může rozhodnout pouze mimořádné valné shromáždění, svolané právě za tímto účelem. Pro rozpuštění musí hlasovat minimálně dvoutřetinová většina všech členů.
Činnost sdružení může ukončit také Ministerstvo vnitra ČR, a to svým pravomocným rozhodnutím podle zákona č. 83/1990 Sb.

Paragraph 17: LIKVIDACE
V případě rozpuštění bude likvidace provedena výborem, pokud valné shromáždění nejmenuje jiné likvidátory.

 

Comments

   

  You must be registered and loged in for adding comments and discussion threads.