You are here » home articles other Outdoorová teraristika II

Outdoorová teraristika II

Author: Ondřej Hes 06.01.2009 Category: other

perex.jpgVe svém příspěvku bych chtěl navázat na svůj krátký příspěvek ve zpravodaji TSP z podzimu roku 2008.

Řada teraristů a já pevně věřím, že drtivá většina, chová plazy a obojživelníky zejména proto, že jde o zajímavá, často bizardní stvoření. Doufejme, že nemalá část chovatelské obce také proto, že tato zvířata často ve volné přírodě mizí, obývá omezený prostor či je ohrožena jinými faktory. Množení těchto zvířat v lidské péči a zejména zavedení standardních odchovných "technologií" umožňuje vyprodukovat velké množství jedinců v poměrně krátkém čase. Jmenujme například axolotly Ambystoma mexicanum žijící v silně znečištěném, odpadem zanášeném jezeře Xoximilco v Mexico City, gekony Rhacodactylus ciliatus či Phelsuma klemmeri - oba druhy obývají v přírodě malý areál. Takto by bylo možné pokračovat. Snažíme se tedy přispět věděním k ochraně často velmi exotických tvorů.

xoximilco_axolotl.jpg

Jezero Xoximilco - zde dožívají poslední axolotlové Ambystoma mexicanum.

Kuriózně česká herpetofauna stojí zcela mimo náš zájem. Je to pochopitelné - k chovu našich plazů a obojživelníků je nutné absolvovat často až surrealistickou úřednickou anabázi a přetrpět řadu kontrol často opravdových "znalců". Pokud se nenecháme otrávit všemi úřady, vyhláškami a zákony, nechceme chovat naše plazy a obojživelníky doma, je přeci jen možné našim obojživelníků a plazům pomoci. U nás je největším ohrožením ztráta biotopů a zejména ztráta míst vhodných k rozmnožování. A toto je velké pole pro všechny amatérské i profesionální obdivovatele domácí herpetofauny.

skokan.jpg

Skokan hnědý Rana temporaria.

V roce 2008 se nám v blízkosti mého bydliště (Plzeň) podařilo vytvořit zcela nový mokřadní biotop. V Plzni-Doubravce byla jediná záplavová tůňka v prostoru soutoku Berounky a Úslavy. Sloužila jako poslední možné místo rozmnožování skokanů hnědých, čolků obecných a na ně navázané populace užovky obecné. V únoru byla majitelem naprosto legálně, se všemi platnými povoleními zavezena. Díky bleskovému zásahu Záchranné stanice živočichů v Plzni (DESOP) byla vyhloubena na městském pozemku v blízkosti původní tůňky nová, provizorní tůň. Bezprostředně po opuštění "staveniště" došlo k nakladení mnoha snůšek skokanů hnědých (Rana temporaria) a s určitým zpožděním i čolků obecných (Lissotriton vulgaris). Nádržka samozřejmě nebyla dostatečně úživná pro všechny pulce, kteří z větší části nerostli. Poslední skokani metamorfovali na začátku října, hned po prvních mrazících. Otázkou je, kolik těchto žabek bude schopných přežít zimu. Ovšem díky mnoha pulcům prosperují užovky (Natrix natrix), které byly na lokalitě permanentně viditelné (včetně odchovu). Nádrž jsme osázeli orobincem, zbytek břehů obrostl rychle sám. V průběhu sezóny bylo jasné, že takto malá (cca 2x4m, hloubka cca 10-50 cm) nádrž nemůže suplovat větší vodní těleso. Proto jsme začali již na jaře vytypovávat vhodné pozemky v okolí, kde by bylo možné a vhodné vybudovat další tůně. Nechci čtenáře unavovat popisem všech procedur, kterým jsme čelili. Paradoxně, i když nám na úřadech vycházeli vstříc a evidentně chtěli, nebylo nic jednoduché. Nakonec jsme obdrželi všechna povolení, posudky a dokonce i finanční pomoc. Nutno říci, že obstarání finančních prostředků byl krok nejjednodušší.

stav_pred.jpg

Stav před sanací vodoteče.

 

provizorium.jpg

Provizorní úpravy mokřiny.

 

provizorium_brezen.jpg

Provizorní tůňka - březen 2008.

Na podzim roku 2008 se nám tak podařilo s podporou městských orgánů vybudovat hned 2 velká jezírka ve stejné lokalitě (cca 3x5 m, hloubka bodově 1m). Velkou pomocí nám byla podpora firmy BERGER Bohemia. Pouze za úhrazení nákladů nám provedli zemní práce i odvezli a uskladnili vyhrabanou zeminu. Díky absolutnímu mistrovství při práci s bagrem si pan bagrista rychle vysloužil přezdívku "plastický chirurg".

bagrovani_tunek_1.jpg

Bagrování hlavních tůněk.

 

bagrovani_tunek_2.jpg

Bagrování hlavních tůněk - spádování dna.

Vytvořili jsme tak poměrně rozlehlý mokřad s 3 tůněmi a cca 1 arem zaplavené vlhké nivy. Celá lokalita navazuje na zaplavované louky v těsné blízkosti soutoku obou jmenovaných řek. Zbývá jen na jaře dosázet bahenní rostliny do mělčin, osadit informační tabule a lokalita je připravená na lidské i zvířecí návštěvníky.

dokoncene_tunky_listopad_2.jpg

Dokončené tůňky v listopadu 2008.

 

dokoncene_tunky_listopad_1.jpg

Dokončené tůňky v listopadu 2008 - pohled od cesty.

Chtěl jsem svým příspěvkem jen povzbudit ostatní indoorové teraristy k podobným "outdoorovým" aktivitám. Během aktivní sezóny jsme často docházeli k první tůni. Z podobných zcela nově založených biotopů má člověk větší radost, než z čerstvě založeného terária. Je velmi zajímavé pozorovat migraci živočichů do nového prostředí. Jsme zvědaví, jak rychle dojde k obsazení nových tůní obojživelníky. Je jasné, že alespoň přibližná rovnováha se v nových nádržích nevytvoří přes noc. Již během podzimu v tůních dorostly některé řasy, objevuje se první plankton. Jde tedy o největší terárium, na jehož realizaci jsem se podílel. Jasnou výhodou jsou prakticky nulové provozní náklady a minimum obstrukcí ze strany orgánů státní správy :-).

Bazální návod na výstavbu podobných nádrží již v brzké době naleznou čtenáři na stránkách Záchranné stanice živočichů v Plzni (www.desop.cz).

colek.jpg

Čerstvě metamorfovaný čolek obecný Lissotriton vulgaris opouští tůňku.

Závěrem bych rád poděkoval: Karlovi Makoňovi (DESOP Plzeň) za důvěru a nadšení. Ing Ladislavovi Provodovi z firmy Berger Bohemia za velkou pomoc a zapůjčení skupiny stavbyvedoucího pana Červeného i s těžkou technikou, kterým patří rovněž naše díky. Dále velké poděkování patří úředníkům magistrátu Plzeň a Správy Statku města Plzně, dámám Ing. Martě Douděrové, Bc. Lucii Brůhové a Ing. Richardovi Havelkovi. Velký podíl na realizaci má primátor města Plzně, Ing. Pavel Rödl.

uzovka.jpg

Tůňka v květnu s novorozenou užovkou obojkovou Natrix natrix.

Text O. Hes, foto O. Hes, K. Makoň

 

Comments

     

    You must be registered and loged in for adding comments and discussion threads.